УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЧАРЛС ДИКЕНС“

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) С настоящия устав е учредено Сдружение с нестопанска цел („Сдружение”) с наименование„Чарлс Дикенс”, което се изписва на латиница по следния начин- Charles Dickens
(2) Сдружението ще осъществява дейност в частна полза и е създадено на основата на доброволно сдружаване на родители на деца и ученици от предучилищна и училищна възраст.
(3) Сдружението е неполитическа и нерелигиозна организация.
(4)Сдружението е самостоятелно юридическо лице, което осъществява дейността си в съотвествие с действащата правна уредба и настоящия устав.
(5)Седалището и адреса на управление на Сдружението е гр.София, п.к. 1729, кв. Младост 1А бл. 535 вх. 1 ап. 97
(6) Сдружението осъществява дейността си в сградата на 145-то ОУ „Симеон Радев“, находяща се в гр.София, ж.к.“Младост-1 А“, ул.Ресен №1,
(7) Наименование на Сдружението, седалището, адресът на управление и Булстат номерът се поставят върху всички писмени документи на Сдружението.
(8) Сдружението може да осъществява контакти с различни държавни и общински органи и организации в сферата на образованието, институции, училищни настоятелства, както и с други юридически и физически лица и с техните организации за изпълнение на отделни задачи в съответствие с целите му, без това да се отразява на неговата независимост и самостоятелност.

II.СРОК
Чл. 2 Сдружението се учредява за неограничен срок;

III.ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ
Чл. 3 (1)Основни цели на Сдружението са: подпомагане и организиране на обучение по английски език и чуждоезиково обучение на деца в предучилищна и училищна възраст в детските градини и общообразователните училища; създаване на условия и съдействие за обмен на информация за английската култура, научно-технически постижения, бит и традиции; осъществяване на приятелски обмен с англоговорящи деца и юноши и с техните училища и организации.
(2) Сдружението си поставя за цел да издигне нивото на обучението по английски език, на основата на държавните общообразователни изисквания за чуждоезиково обучение, с цел покриване критериите на ЕС за чуждоезиково обучение по английски език.

Чл.4. Сдружението осъществява своята дейност като културно-просветна организация и за осъществяването на своите цели определя следните задачи и предмет на дейност:
1. Организиране, координиране и съфинансиране на осъществяването на образователни програми по английски език, съобразно утвърдените от МОН държавни общообразователни изисквания за чуждоезиково обучение и единните критерии на Европейския съюз за чужoоезиково обучение и владеене на английски език.
2. Финансиране на образователния и възпитателния процес; доставка и осигуряване на учебни пособия, технически средства и всичко необходимо за осъществяването на целите, задачите и предмета на дейност на Сдружението.
3. Осъществяване на контакти, набиране на информация и участие в програми чрез официалните български и чуждестранни ведомства и чрез частни програми, за привличане в работата и за постигане целите на Сдружението, на български и чуждестранни експерти и преподаватели, както и специалисти по методика на обучението;
4. Организиране на срещи и контакти, форуми, “зелени училища” и други мероприятия на деца и младежи от България с техни връстници от англоговорящите и други страни и обмен на информация и опит с други организации на територията на Република България, работещи по подобни или същите цели и модели на обучение.
5. Целенасочена работа по изграждане на модел на чуждоезиково обучение за деца в предучилищна и училищна възраст, на основата на сътрудничеството и съвместните усилия на държава, общини, училище, училищно настоятелство, родители и ученици, както и на други български и международни организации, работещи в тази сфера.
6. Осъществяване на активни вътрешни и международни контакти за изучаване и използване на опита в областта на висококачественото чуждоезиково обучение, международния културен обмен и разпространение на знания и информация.

IV.ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 5. Сдружението се финансира от следните източници:
1. Всъпителна вноска;
2. Годишен членски внос, изплащан под формата на 9 (девет) равни вноски;
3. Дарения и спонсорства;
4. Приходи от лихви по текущи средства на Сдружението, депозирани в банки и финансови учреждения;
5. Целеви субсидии от страната и чужбина за осъществяване на нестопански дейности в рамките на устава на Сдружението;
6. Други незабранени от закона източници;

Чл. 6. (1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност и използва приходите от нея за постигане на определените в настоящия Устав цели.

(2) Допълнителната стопанска дейност се извършва с предмет, свързан с основната дейност нна Сдружението, а именно:

Участие в програми;
Доставка и осигуряване на учебни пособия, технически средства необходими за осъществяването на целите, задачите и предмета на дейност на Сдружението.

Чл.7. Членовете на Сдружението активно участват в работата на Сдружението.

Чл.8. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и ограничени вещни права върху недвижими и движими вещи, пари, вземания и други парично оценими права и задължения, възникнали от неговата дейност.

Чл. 9. (1) Размерът на встъпителната вноска, годишният членски внос и сроковете за заплащането им се определят от Управителния съвет и се посочват във вътрешните правила на Сдружението.
(2) По решение на Управителния Съвет част от членовете могат да бъдат освободени от заплащане на всъпителна вноска. В решението Управителния Съвет посочва причините за освобождаването.
(3) Встъпителните вноски и годишният членски внос могат да се заплащат както по банков път, така и в брой срещу разписка.

Чл. 10.Сдружението определя правила за разходване на средствата с цел постигане на поставените цели и задачи.

V.ЧЛЕНСТВО 
Чл. 11. Членуването в Сдружението е доброволно.

Чл. 12. Членството в Сдружението е:
1. Индивидуално
2. Колективно

Чл. 13. Индивидуален член на Сдружението може да бъде всяко правоспособно и дееспособно физическо лице, което е изразило в писмена форма желание да бъде прието за член на Сдружението,писмено е декларирало, че приема устава и всички останали вътрешни актове на Сдружението, както и изразява готовност да заплати встъпителната вноска и годишния членски внос. Приемането на нови членове се извършва по реда, посочен в чл.15 от настоящия устав.

Чл. 14. Колективен член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което е изразило в писмена форма желание да бъде прието за член на Сдружението, писменно е декларирало, че приема устава и всички останали вътрешни актове на Сдружението,както и изразява готовност да заплати встъпителната вноска и годишния членски внос . Приемането на нови членове се извършва по реда, посочен в чл.15 от настоящия устав.

Чл. 15. Редът за приемане на нови членове е както следва:
(1) Всяко физическо или юридическо лице, което желае да стане член на Сдружението, подава писмена молба до Управителния Съвет на Сдружението с искане за приемането му.
(2) След запознаването му с устава и другите вътрешни актове, физическото или юридическото лице декларира, че е запознато с тях и ще ги спазва.
(3) Физическото или юридическото лице изрично декларира, че ще заплаща встъпителната вноска и годишния членски внос в съотвествие с предвидените срокове.
(4) УправителниятСъвет разглежда молбите и декларациите на желаещите да станат членове на Сдружението и взема решение за приемането им.
(4) Управителният Съвет може да откаже да приеме кандидата за член на Сдружението. Отказът на Управителния Съвет не се мотивира и подлежи на обжалване пред Общото Събрание всрок от 7 дни от уведомлението. Решението на Общото Събрание е окончателно.
(5) От момента на вземането на решението на Управителния Съвет за приемане на дадено лице за член, възникват членствените права и задължения за съответното лице.

Чл. 16.Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:
(1)Нарушаваустава и приложимите закони.
(2) Не изпълнява решенията на Управителния Съвет.
(3) Не заплати два и/или повече вноски от годишния членски внос.
(4) Не заплати встъпителна вноска в срок до 2 месеца от приемането му.
(5) Не съдейства или пречи за постигане целите на Сдружението
(6) Злоупотреба с доверието и/или уронване на доброто име на Сдружението

Чл. 17. Решението за изключванена член се взема от Управителния Съвет и подлежи на обжалване пред Общото Събрание в срок от 7 дни от уведомлението. Решението на Общото Събраниее окончателно

Чл. 18. Решението на Управителния Съвет относно приемането и/или изключването на член се изпраща до посочения от члена електронен адрес и се счита за получено от датата на изпращането му. Ако членът не е предоставил адрес или адресът е грешен, непълен, несъществуващ и др., решението на Управителния Съвет се поставя на информационното табло в сградата, където Сдружението осъществява дейността си и членът се счита за уведомен от датата на поставянето на решението на Управителния Съвет на информационното табло.

Чл.19. Всеки член на Сдружението има право:
1. да участва в неговата дейност;
2. да участва и гласува в Общото Събрание;
3. да избира и да бъде избиран в Управителния Съвет;
4. да иска обяснение от дружествените органи за неизпълнение на приети решения, както и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му;
5. да иска отмяна на незаконните, противоуставни и неправилни решения и действия на органите на Сдружението;
6. да внася за разглеждане в Управителния Съвет предложения, съображения, становища по въпроси, засягащи дейността на Сдружението и да участва при разглеждането и обсъждането им;
7. да се ползва от имуществото, материалната база, фондовете, информацията и другите дейности на Сдружението при определени от Общото Събрание условия и ред.

Чл. 20 Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на Сдружението;
2. да съдейства за постигане целите на Сдружението;
3.да участва във финансовата издръжка на Сдружението чрез заплащане на дължимия членски внос;
4. да изпълнява постигнатите договорености от органите на Сдружението

Чл. 21 (1) Всички членове на Сдружението имат равни права и задължения. Всеки член на Сдружението има право на един глас.
(2) Правото на глас се упражнява лично или чрез изрично упълномощен представител с писмено пълномощно.
(3) Юридическите лица – членове на Сдружението, участват в гласуването чрез своите законни представители или чрез изрично упълномощено лице.

Чл.22. За задълженията на Сдружението, членът отговаря до размера на дължимите от него встъпителна вноска и годишен членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

Чл.23. Членството вСдружението се прекратява:
1. с едностранно едномесечно писмено предизвестиена съответния член до Управителния Съвет на Сдружението.
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение за индивидуалните членове.
3. с изключването по решение на Управителния Съвет, когато са налице предпоставките на чл.16 от настоящия устав.
4. при прекратяване на колективен член на Сдружението.
5. с прекратяването на Сдружението.

Чл. 24 (1) При прекратяване на членството в Сдружението, поради каквато и да е причина, не се възстановява внесения до този момент членски внос и/или друго имущество.
(2) Прекратяването на на членството в Сдружението, поради каквато и да е причина, не освобождава члена от задълженията му, които са възникнали преди датата на прекратяването на членственото правоотношение.

VI.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.25. Органи на управление на Сдружението са:
1. Общо Събрание
2. УправителенСъвет

Чл. 26. Общото Събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.

Чл. 27(1) Общото Събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. взема решение за участие в други организации;
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
7. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
8. приема бюджета на Сдружението;
9. утвърждава по предложение от Управителния Съвет щатно разписание на персонала, работещ по трудов договор със Сдружението;
10. приема отчета за дейността на Управителния Съвет;
11. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
12. взема решения за участие в други организации в и извън страната.
(2) Решенията на Общото Събрание са задължителни за другите органи на Сдружението;
(3) Решенията на Общото Събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(4) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на Сдружението от всеки член на Сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 28. Общото Събрание се свиква с писмена покана от Управителния Съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният Съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване, Общото Събрание се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата се изпраща на електронния адрес, който всеки от членовете на Сдружението е посочил или се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се Сдружението осъществява дейността си, най-малко един месец преди насрочения ден. Всеки от членовете е длъжен в писмен вид да информира Управителния Съвет за електронния адрес, на който желае да получава покани за Общо Събрание. Поканите, изпратени на посочения електронен адрес, се считат за редовно връчени. 

Чл. 29(1) Общото Събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Ако на указаната дата, час и място не се явят нужният брой членове или техни представители, макар редовно поканените да са всички, Събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на представените членове.
(2) Представителите трябва да са упълномощени с пълномощни. Един представител може да представлява само един член на Сдружението.

Чл. 30 (1) За дискусиите и решенията на Общото Събрание се съставят протоколи, подписани от председателстващия Събранието и протоколчика.
(2) Председателстващ Събранието или протоколчик на Събранието може да бъде всяко правоспособно и дееспособно физическо лице.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен в случаите, когато присъстват всички членове на Общото Събрание и са съгласни с предложените изменения в дневния ред.
(4) Гласуването в Общото Събрание е явно или тайно. Гласуването е явно освен, ако Общото Събраниене реши да е тайно за съответния случай.
(5) Решенията на Общото Събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, когато в този устав или в закон не се предвижда квалифицирано мнозинство.
(6) Член на Общото Събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е ръководител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

Чл.31 (1) Управителният Съвет се избира от Общото Събрание на Сдружението;
(2) За членове на Управителния Съвет могат да бъдат избирани само членове на Сдружението
(3) Ако при избора на Управителен Съвет двама или повече кандидати имат равен брой гласове, за тези кандидати се прави ново гласуване при същите изборни условия;
(4) Членовете на Управителния Съвет се избират за срок от две години. 

Чл. 32 (1) Управителният Съвет се състои от 3 души в състав: председател и двама членове;
(2) Управителният Съвет избира измежду членовете си председател както и определя начина на представляване на Сдружението.
(3) Управителният Съвет изпълнява решенията на Общото Събрание и направлява дейността на Сдружението.
(4) В работата си Управителният Съвет се ръководи от закона, устава и вътрешните актове на Сдружението

Чл. 33 Управителният Съвет:
1.определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2.осигурява изпълнение на решенията на Общото Събрание; 
3. разпорежда се с имуществото на Сдружението с оглед и съобразно целите и предмета на дейност на Сдружението, като своевременно информира Общото Събрание за извършеното разпореждане
4. подготвя и внася в Общото Събрание проект за бюджет; 
5. подготвя и внася в Общото Събрание отчет за дейността на Сдружението;
6.приема и изключва нови членове на Сдружението;
7.предлага за одобрение на Общото Събрание щат на персонала към Сдружението;
8.определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са в компетентността на друг орган;
10. определя размера на встъпителната вноска и годишния членски внос.

Чл. 34(1) Управителният Съвет се свиква на заседание от председателя, когато това е необходимо, но не по-рядко от веднъж на два месеца. Председателят трябва да отправи покана до всеки от членовете за свикване на заседание на Управителния Съвет като посочи датата, часа и мястото, където ще се проведе заседанието.
(2) Председателят е длъжен в седемдневен срок да насрочи заседание на Управителния Съвет по искане на минимум 1/3 от членовете му. Ако той не стори това, Управителният Съвет се свиква от всеки от членовете на Управителния Съвет чрез отправяне на покана до останалите членове на Управителния Съвет. В поканата трябва да се посочи датата, часа и мястото, където ще се проведе заседанието.
(3) Първото заседание на новоизбрания Управителен Съвет трябва да се състои най-късно седем дни след избирането му от Общото Събрание.
(4) Заседанията на Управителния Съвет са законни, ако всички членове са били поканени и присъстват повече от половината от тях.

Чл. 35(1) Решенията на Управителния Съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието негови членове, освен ако по закон не е предвидено друго мнозинство. В отделни случаи Управителният Съвет може да реши гласуването да бъде тайно и приемането на решенията да става с квалифицирано мнозинство. 
(2) Присъстващо на заседанието на Управителния Съвет е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3)Управителният Съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния Съвет.
(4) Протоколите от заседанията на Управителния Съвет се подписват не по-късно от следващото заседание от всички присъствали членове на Управителния Съвет и се разпращат по електронната поща на всички членове на Сдружението.

Чл. 36 (1)В случай, че за член на Управителния Съвет възникне пречка, недопускаща по-нататъшното му участие в този Съвет, както и в случай, че наличието на такава пречка бъде установено по-късно, Управителният Съвет го отстранява от заседанията си и го предлага за освобождаване на следващото Общо Събрание.
(2) Когато член на Управителния Съвет не присъства без уважителна причина на три последователни заседания на Управителния Съвет, се смята, че той е подал оставка като член на Управителния Съвет.
(3) Овакантеното място в Управителния Съвет се попълва от Общо Събрание.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл.37. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.
(2) Преобразуването се извършва въз основа на решение на Общото Събрание.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 38 (1) Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото Събрание;
2. с решение на съда съгласно чл.13, ал.1, т.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересован или прокурора. В случая прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 39 (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния Съвет или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидаторът не е бил определен по ал.2, той се определя от Софийски градски съд.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 40. При прекратяване на Сдружението по чл.38, ал.1, т.1 от настоящия устав разпределението на имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се определя с решение на общото Събрание. Ако такова решение до прекратяването не е взето, то се взема от ликвидатора.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 41. Този устав може да бъде изменян и допълван по реда, предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 42. По отношение на неразрешените от устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Чл.43. Настоящият Устав е одобрен и подписан на Събрание на Управителен съвет, което се проведе на 21.06.2022 г. в два еднообразни екземпляра, съответно един за регистъра на Софийски градски съд и един за архива на Сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Вероника Костадинова Колева..........................................................................

Мая Петкова Иванова...........................................................................................

Лидия Иванова Лалковска...................................................................................